RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

W związku z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, administrator danych informuje, że:

Administratorem przekazanych danych osobowych, w rozumieniu art. 4 pkt. 7 RODO, jest Katarzyna Klimowicz. Psychoterapia Edukacja, 02-792 Warszawa, Lanciego 10H lok. 3, NIP: 5211667324.

Dane osób uprawnionych będą przetwarzane na podstawie:

  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO – gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w tym realizacja umowy;
  • art. 6 ust. 1 lit. d RODO – gdy podstawą jest niezbędność do ochrony żywotnych interesów osoby uprawnionej lub innej osoby fizycznej;
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w przypadku roszczeń, w prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez administratora danych, polegającym na ochronie swoich praw;

Dane osób uprawnionych są przetwarzane wyłącznie w celu kontaktu, spotkania terapeutycznego, realizacji umowy
Dane osobowe osób uprawnionych są przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do dochodzenia praw lub roszczeń tj. 3 lat od dnia wymagalności roszczenia, zgodnie z art. 291 § 1 K.p., Po upływie wyżej wskazanego okresu wszystkie przekazane dane osobowe są niszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie. Osoba uprawniona ma prawo do:

dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO,
ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO
wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w momencie kiedy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych narusza Państwa prawa lub wolności.

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji umowy, umówienia i potwierdzenia spotkania.